home mail sitemap login
   
За нас
   
ОБЕКТИ

Изпълнени договори ( 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011г.)

Информация за изпълнените консултантски договори (оценка на съответствието и строителен надзор) за периода 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011г. В справката са посочени всички завършени и въведени в експлоатация обекти за този период.

Клиент

Обект

Дата на въвеждане в експлоатация

Изображение

1

Министерство на образованието, младежта и науката

Национална Априловска Гимназия - северен корпус, УПИ I, кв.176 по плана на гр. Габрово, II-ри етап, III-та част, административен адрес: ул. Априловска № 15. Строеж от първа категория съгласно ЗУТ, като паметник на културата. Въведен в експлотация с разрешение за ползване № СТ-05-925/14.09.2011г. Консултантската дейност включва оценка на съответствието на проекта, строителен надзор и инвеститорски контрол. Изпълнена е от екип Габрово с ръководител инж. Виолета Парашкевова.

14.09.2011

2

СТРОЙ ИНВЕСТ 2007, гр. Перник

Жилищна сграда на пет етажа - трисекционна, обща РПЗ 4300 кв.м. в гр. Перник, УПИ ХVII-7459а, кв.41, кв. Изток. Строеж от 4та категория съгласно ЗУТ. Въведен в експлоатация с удостоверение № 147/09.09.2011г., издадено от ОБщина Перник. Консултантската дейност е осъществена от екип Перник, подпомаган от екип София по инсталационните части. Ръководител на екипа е инж. Милан Пирьов.

09.09.2011

3

Община Нова Загора

Преустройство на частот първи етаж от административна сграда на ул. Петко Енев № 50 в пенсионерски клуб. Строеж от 4та категория съглсно ЗУТ. Въведен в експлоатация с удостоверение № АГ-14-025/08.09.2011г. на Община Нова Загора. Консултантският екип за обслужване на договора е ръководен от инж. Светослав Миндов.

08.09.2011

 

4

Иванка Дочева и Дочо Дочев

Преустройство на магазин № 5 за промишлени стоки в аптека - смяна на предназначението, УПИ II-3730, 3731, кв. 22, по плана на гр. София, м. Дървеница, район Студенски, административен адрес: гр. София, ул. Яна № 4. Строеж от 4та категория съгласно ЗУТ. Строежът е въведен в експлоатация с удостоверение № 813/10.08.2011г. Процедурата по регистрация на строежа е изпълнена от екип София с ръководител инж. Светла Христова

10.08.2011

 

5

г-н Георги Чуканов

Двуетажна жилищна сграда и пристройка към нея, УПИ II-798, кв.210В, м. Гърдова глава, по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, ул. Резньовете № 5. Строеж от 5та категория съгласно ЗУТ. Строежът е въведен в експлоатация с удостоверение за въвеждане № 766/22.07.2011г. Процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация е изпълена отекип София с ръководител инж. Светла Христова.

22.07.2011

6

д-р Марина Белчева, д-р Валентин Белчев

Промяна на предназначението на офис в кабинет за алтернативна медицина, УПИ I-527, кв.153, район Оборище, по плана на СО, административен адрес: гр. София, ул. Марагидик № 10, бл. 1, вх. А, ет. 1 (партер). Строежът е 4та категория съгласно ЗУТ. Осигурена е достъпна среда. Строежът е въведен в експлоатация с удостоверение за въвеждане в експлоатация № 664/13.07.2011г. Консултантската дейност е осъществена от екип София с ръководител инж. Светла Христова.

13.07.2011

7

Комала ЕООД

Преустройство на офис № 1 от административна сграда в амбулатория за първична дентална помощ, УПИ I-1448, кв.53-а, сграда II, местност Изток-Изток, по плана на гр. София, район Изгрев. Строеж от 4та категория съгласно ЗУТ. Кабинетът е разположен на първо полуниво и към него е осигурен достъпен подход. Въведен в експлоатация с удостоверение за въвеждане в експлоатация № 525/14.06.2011г. Консултантската дейност е осъществена от софийският екип на дружеството с ръководител инж. Светла Христова.

14.06.2011

8

Брикел ЕАД, гр. Гълъбово

Надграждане на сгуроотвала на III Б секция - етап III (надграждане до кота 107.50) и етап IV (разширение на III Б секция с надграждане до кота 109.00), УПИ IХ-25, кв. 503 по плана на Брикел ЕАД, гр. Гълъбово. Строеж от първа категория съгласно ЗУТ. Във връзка с технологията се надгражда сгуроотвала на дружеството, като едновременно с това се изграждат дренажна и намивна системи. Разрешение за ползване № СТ-05-556/01.06.2011. Договорът е изпълняван от екип Стара Загора с ръководител инж. Стоян Червенков.

01.06.2011

 

9

МиП инжеренинг 2000 ООД

Жилищна сграда на четири етаа с 14 апартамента 5 магазина, 4 гаража и две паркоместа в гр. Сливен, УПИ I, кв. 226 по плана на кв. Клуцохор. Строеж от 4та категория съгласно ЗУТ. Строителният надзор е осъществен от екипа на фирмата за гр. Нова Загора и ръководител на екипа - инж. Светослав Миндов. Строежът е въведен в експлоатация на 30.03.2001г. с удостоверение № 4 от Община Сливен.

30.03.2011

 

10

ЕТ "Искрен - Милан Миланов"

Външно топлозахранване и абонатна станция на "Жилищна сграда с подземни гаражи, гаражи, магазин" в УПИ ХVI-24, кв.21, м. "ГГЦ Зона В.17" по плана на гр. София, с възложител "Вълканов и Миланов" ООД - строеж от втора категория съгласно ЗУТ, проектиран и изпълнен през 2010г. Разрешение за ползване № СТ-05-218/07.03.2011г. Договорът е изпълняван от екип София с ръководител инж. Димитър Проданов.

07.03.2011

 

11

Фондация "Мисия България"

Нов дом на фондация "Мисия България", УПИ IV-155, кв. 134 по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, ул. "Васил Друмев" № 37 - преустройство на триетажна сграда, втора категория съгласно ЗУТ - предвид големия брой посетители. Строежът е изпълнен по проект от 2001г., когато е стартирано и строителството. Строежът реализира укрепване на сграда, построена в началото на 20ти век. Изпълнени са луксозни инсталационни и довършителни работи, осигурена е достъпна среда. Характерна за сградата и строежа е залата за семинари, която е изпълнена съгласно световните стандарти за акустика. Строежът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване № Ст-05-170/24.02.2011г. Договорът е изпълняван от екип София с ръководител инж. Димитър Проданов

24.02.2011

12

Частен възложител

Жилищна сграда с ветериганра амбулатория и ветеринарна аптека и магазини, гр. Нова Загора. Строеж от 4та категория съгласно ЗУТ. Въведен в експлоатация с удостоверение № АГ-12-020/15.11.2010 Договор за строителен надзор. Изпълнен и от екип Нова Загора с ръководител инж. Светослав Миндов.

15.11.2010

 

13

Частен възложител

Смяна на презназначението ма магазин за промишлени стоки в аптека, гр. Вова Загора. Въведен в експлоатация с разрешение за ползване № ДК-07-037/12.11.2010 Договор за строителен надзор. Изпълнен и от екип Нова Загора с ръководител инж. Светослав Миндов.

12.11.2010

 

14

Интерфорум Ко ЕООД

Основен ремонт и вътрешно преустройство на кухненски блок на ресторант Интерфорум, гр. София, бул. Черни връх, 4та категория съгласно ЗУТ. Въведен в експлоатация с удостоверение № 1021/27.10.2010г. Договорът е за оценка на съответствието и строителен надзор. Изпълнен е от екип София с ръководител инж. Светла Христова.

27.10.2010

 

15

ЛИДЛ България

Реконструкция на паркинг на обект Супермаркет, гр. Габрово. Строеж от 3та категория съгласно ЗУТ. Въведен в експлоатация с разрешение за ползване № ДК-07-36/25.10.2010г. Договорът е за оценка на съответствието на проекта, строителен надзор, координатор безопасност и здраве. Изпълнен е от екип Габрово с ръководител инж. Виолета Парашкевова.

25.10.2010

 

16

Ем Ел Би Асетс ООД, гр. София

Жилищна сграда с помещения за магазини и гаражи в УПИ VІІ, кв.84а, м. Витоша, ВЕЦ Симеоново, р-н Лозенецз на Столична община, строеж от четвърта категория съгласно ЗУТ. Договорът е за строителен надзор и е стартирал през 2006г. Изпълнен е от Софийския екип на дружеството с ръководител инж. Чавдар Михайлов. Към момента сградата е въведена в експлоатация.

11.10.2010

 

17

Стил Комерс АД, гр. Нова Загора

Зърнобаза, строеж от първа категория съгласно ЗУТ, включващ: приемна шахта, елеваторна кула, електронен кантар, трафопост 20 кV, два метални силоза с обем от 2000 куб.м. всеки, зърночистене, сграда за портиер, сграда за кантар и командна зала. Договорът е за упражняване на строителен надзор от 2007г. Консултантската дейност е осъществена от екип в ръководител инж. Светослав Миндов - представител на дружеството ни за гр. Нова Загора. Към момента обектът е въведен в експлоатация.

16.09.2010

 

18

Бенчмарк Фонд Имоти АДСИЦ

Търговска и офис сграда с две нива подземни гаражи и кота корниз 65.00 метра на бул. Цариградско шосе, заедно с част от северно локално платно на булеварда и уличен водопровод. Договорът е за консултантски услуги, в това число оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите, строителен надзор и инвеститорски контрол. Изпълнението на ангажиментите по договора започна през 2007 година. Сградата и прилежащата инфраструктура са строежи от втора категория съгласно ЗУТ. Въведена в експлоатация.

09.08.2010

19

Афамия Строй ООД

Жилищна сграда и подземни гаражи в УПИ ІІІ-315в, кв. 34, м. Люлин - 8ми м.р. по плана на гр. София. Строеж от четвърта категория на ЗУТ. Договор за оценка на съответствието на инв.проекти и строителен надзор. Начало на договора 2008г. Край - 2010г. Към момента обектът е въведен в експлоатация

28.07.2010

 

20

Евростандартстрой ЕООД

Девет етажна жилищна сграда с подземни гаражи с коти корниз +26.80 и +23.95 и кабели НН 1 кV от КТП до ГРТ. Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Консултантът е изготвил оценка за съответствието на проекта, осъществил е строителния надзор и е ръководил процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация.

15.07.2010

 

21

Делта Констракшън ЕООД

Жилищна сграда с подземни гаражи (две нива), магазини, помещения за кафе и абонатна станция, външни ВиК връзки, външно ел.захранване с кабели СрН 10 кV, ТП и кабели НН за жилищната сграда в УПИ VІІ-1, 18, 19, кв. 233, м. Пробива - бул. П. Славейков, ул. Алдомировска № 144 на гр. София Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Консултантът е изготвил доклад за оценка на съответствието на проекта, осъществил е строителен и инвеститорски надзор.

17.06.2010

22

Еню Кирилов Даскалов

Промяна на предназначението на магазин № 1 във фризьорски салон. Строеж от четвърта категория съгласно ЗУТ.

04.05.2010

 

23

EТ ИМПЕРА - Иван Иванов

Складове за хартия, печатница и офис-сграда, находящи се в УПИ ХXIIІ-567, 568, кв. 21 по плана на гр. София, район Надежда, м. Илиянци – бул. Рожен, с обща РЗП ~1700 кв.м. Строеж от трета категория съгласно ЗУТ. Консултантът е изготвил оценката за съответствие на проекта и е осъществил строителния надзор. Строежът е монолитен, завършен през м.12.2009г. и въведен в експлоатация с протокол обр. 16 и Разрешение за ползване от м.03.2010г.

26.03.2010

 

24

Гопет Логистикс ЕООД

Логистична база и външно ел.захранване с кабели СрН 2- кV и МКТП 800/20/0.4 Местоположение: с. Казичене, Бивш стопански двор, СО район Панчарево. Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Логистичната база включва складова сграда, административна сграда (на три нива), паркинг-пространство за обслужване на товарните автомобили, паркинг на леки коли на служители, изгребна яма, попивно съоръжение (за дъждовни води), спринклеров резервоар за 400 м3 обем, помпена група, каломаслоуловител, КТП и външно захранване, резервирано, 1500 м. Конструкцията на сградата е сглобяема стоманобетонова (фундаменти и колони) и стоманен покрив. В сградата е изпълнена гасителна инсталация пит вода-вода, както и е изпълнен вътрешен противопожарен пръстен с пожарни касети. Консултантската дейност е осъществена от Софийския екип с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова

15.03.2010

 

25

Национален военен университет Васил Левски и Сдружение Българска федерация по мотоциклетизъм

Брифинг-зала за оперативно-тактическа подготовка на летателния състав във войскови район 1175 Строежът представлява лека настройка от един етаж, изградена над част от плоския покрив на същестуваща масивна сграда. В надстройката е обособено помещение с функционално предназначение - брифинг-зала за оперативно-тактическа подготовка на летателния състав. Конструкцията е метална, облицована с панели и покрита с топлоизолирани метални панели. Консултантската дейност е осъществена от екип в гр. Плевен с ръководител инж. Мария Топалска.

01.03.2010

 

26

РАЧО ПЕТКОВ ШЕЙТАНОВ

Преустройство на част от партерен етаж на хотелски комплекс в работилница за ловно и нарязно оръжие, УПИ ІІ-7556, кв. 35, по плана на гр. Габрово-91 част, кв. Бичкиня. Строеж от първа категория съгласно ЗУТ. Консултантът е изготвил оценката на съответствието на проекта и е осъществил строителния надзор. Строежът е въведен в експлоатация през м. 02.2010г. Екипът е ръководен от инж. Виолета Парашкевова - мениджър за Стройконсулт-Гн99 ЕООД за гр. Габрово.

10.02.2010

 

27

Министерство на отбраната на Р Бъргария чрез Щаб по подготовката на военновъздушните сили

1175/КУП – Долна Митрополия – Кула за ръководство на полети и трибуна за авиошоу, войскови район 1175 – Долна Митрополия Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. В рамките на договора са изпълнени два обекта: 1. Кула за ръководство на полети, комуникационно и информационен възел, помещение за логистично осигуряване и 2. Трибуна за авиошоу. Новопостоената кула за управление на полети на обекта е разположена на 176м от пистата, а подът на залата е на 3м над прилежащото ниво. Новото място на кулата осигурява дистанция 240м от пистата, а проектната височина на пода на залата е 10м над нейното ниво. По този начин се постига много по-добра видимост от досегашната. Сградата представлява четириетажна стоманобетонова носеща конструкция. Разгъната застроена площ - 678м2 Трибуната за авиошоу е изпълнена с метална носеща конструкция и се състои от четири модула с деформационна фуга между тях, съгласно изискванията. Ранговете са изпълнени от бетонови плочи с оставащ кофраж от ламарина ЛТ40, а покривът е едноскатен от ламарина ЛТ40. Седалките са пластмасови, ширина на ранговете 95см. с надвишение на всеки ранг с 30см., ширина за едно място 50см. – осигурен е оптимален комфорт за зрителите и отлична видимост. Изпълнени са 2бр. двойни стълбища и 1бр. единична стълба за качване на публиката, за която са осигурени общо 2389 седящи места. Разгъната застроена площ - 2818м2 Въведени в експлоатация м. 12.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД, екип Плевен, с ръководител инж. Мария Топалска – прокурист.

16.12.2009

28

Община Нова Загора

Инфекциозно отделение към МБАЛ гр. Нова Загора, гр.Нова Загора, УПИ І, кв.184 Строеж от втора категория съгласно Закон за устройство на територията. Строежът представлява самостоятелна сграда – инфекциозно отделение на МБАЛ Нова Загора. Изградена е и отделна обслужваща сграда за хлориране на отпадните води. Сградите са изпълнени с пълна инсталационна осигуреност. Разгърната застроена площ – 500 кв.м. Въведен в експлоатация м.12.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД, екип Нова Загора, с ръководител инж. Светослав Миндов – прокурист.

15.12.2009

29

Столична община и Бенчмарк Фонд Имоти АДСИЦ

Строежи: Уличен водопровод Ф225 ПЕВП и част от северния локал на бул. „Цариградско шосе Местонахождение: гр. София, р-н Младост, м. „Цариградско шосе” (Караулката) Строежи от трета категория съгласно ЗУТ. Строежите представляват уличен водопровод с диаметър Ф225 РЕ, който свързва съществуващ в северна посока водопровод Ф200 РЕ (достигащ на около 115м от западния ъгъл на имота и давършващ с противопожарен хидрант) и този от източна посока (на 65 м от южния ъгъл на имота) и съответно изпълнение на северния локал на Цариградско шосе срещу Метро. Участъкът е с дължина 71.00 м. Въведени в експлоатация м.12.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

14.12.2009

30

Космо България Мобайл ЕАД

Строеж: Двуетажна пристройка със ЗП 495,85м2 – разширение към съществуващата сграда на GSM контролен център MSC3 Globul Местонахождение: УПИ IV-2871, 2736, 2548, кв. 24, м. бул. Ал. Малинов, по плана на гр. София Строеж от четвърта категория съгласно ЗУТ. Строежът представлява разширение в южна посока на съществуваща сграда на Космо Мобайл България ЕАД – GSM контролен център MSC3 Globul. Намира се в УПИ ІV-2871, 2736, 2548, кв. 24, м. Ал. Малинов, СО – район Младост. Разгърната застроена площ 1000 кв.м. Въведен в експлоатация м.11.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

10.11.2009

 

31

Робърт ООД

Строеж: Жилищна сграда с магазини ЗП-318,28м2; РЗП-1570м2 Местонахождение: УПИ VІІI-5610, кв. 31 по плана на град Перник, кв. Димова махала Строеж от четвърта категория съгласно ЗУТ. Строежът представлява жилищна сграда с паркинг в подземния етаж, магазини в наземния етаж, четири жилищни и два подпокривни етажа в кв. Димова Махала на гр. Перник. Разгърната застроена площ 1580 кв.м. Обща разгърната застроена площ 2300 кв.м. Въведен в експлоатация м.10.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – екип Перник към централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

14.10.2009

 

32

СтудеРек ЕООД

Строеж Жилищна сграда с магазини, кафе-сладкарница, бръснаро-фризьорски салони, ателиета и подземни гаражи, външно ел.захранване с КТП 800 кVА, кабели СрН, кабели НН, изгребна яма и външна водопроводна връзка. Местонахождение: УПИ XVІІІ-1018, кв.23, м.“Гърдова глава“, СО-район Витоша, гр. София Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Изградена е трисекционна многофамилна жилищна сграда на три етажа и магазини в приземния етаж. Подземното ниво е заето от паркинг за 29 коли и стопански помещения /складове/ за всяко жилище, машинно помещение с метална врата с граница на пожароустойчивост 45 минути. Паркингът е достъпен от изток, където е ниската кота на терена. Всяка от трите секции има самостоятелен вход от улицата. Разгъната застроена площ = 4850м2. Обща разгърната застроена площ = 6385,20м2. Въведен в експлоатация м.09.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

10.09.2009

 

33

ЧЕЗ Разпределение България ЕАД

Строеж: Жилищен комплекс „Делта Хил” в землището на с. Кладница Подобекти: БКТП 1, БКТП 2, Кабелна мрежа CpH-20 kV до БКТП 2, Кабелна мрежа HH-0,4 kV Местонахождение: в. с. “Делта Хил”, масиви 2, 11, 19, 21, 22, 23 от КВС зем.с.Кладница Строежът представлява ел.захранване с кабели СрН 10 кV, изграждане на мрежа НН и два БКТП за нуждите на първи етап от Жилищен комплекс Делта Хил. Въведен в експлоатация м.07.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – екип Перник към централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова – управители.

28.07.2009

 

34

Община Габрово

Строежи: ПМГ Академик Гюзелев, СОУ Р. Каролев и ЦДГ Радост 2 в гр. Габрово Строежите се реализирани по програма “Регионално развитие” и включват: - цялостен ремонт, изграждане на рампа и асансьор с осигуряване на достъп до всички нива на училището на лица със затруднена подвижност, и - ремонт на плувен басейн и физкултурен салон. Разгърната застроена площ 20290 кв.м. Въведени в експлоатация м.07.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – екип Габрово, под ръководството на централен офис София с управители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова.

20.07.2009

 

35

Министерство на отбраната на Р България чрез Главна дирекция Инфраструктура на отбраната

Строеж: 2479/ХБ – Реконструкция и ремонт на хранителен блок в поделение 44510 - Бояна Местонахождение: поделение 44510 Бояна Строеж от четвърта категория съгласно ЗУТ. Строежът представлява реконструкция и ремонт на съществуваща сграда в поделение 44510 – Бояна. Променят се функциите на някои помещениуя, други се модернизират, ремонтират се покривите и част от подовата конструкция. Разгърната застроена 450 кв.м. Въведен в експлоатация м. 07.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

13.07.2009

 

36

„СЗИ” ООД

Строеж: Офис-сграда с подземни гаражи, КТП и външно електрозахранване Местонахождение: УПИ VІІІ-727, 814, кв.12, м. НПЗ „Изток-къро”, гр. София Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Обектът е изграден в район, застроен или предвиден за застрояване с постройки със смесена функция. Като строеж е ІІІ категория. Във функционално отношение строежът съдържа седем еднакви етажа с работни помещения, предназначени за изработване на софтуерни продукти, чиито изисквания за сигурност налагат строг режим на достъп. На партера се помещава централно фоайе с портал за ограничен достъп на служители чрез магнитни карти, заседателна зала, три по-малки заседателни зали, малко кафене и няколко работни помещения. Сутеренът е зает освен от необходимите за нормалното функциониране на сградата технически помещения и от паркинг с 68 паркоместа. На терасовидния етаж се намира жилището на собственика. Покривът е озеленен. Разгърната застроена площ 7970 кв.м. Обща разгърната застроена площ 9525 кв.м. Въведен в експлоатация м.07.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

06.07.2009

 

37

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Строеж: „Корекционни и отводнителни работи по р. Владайска в участъка от главен път София – Перник до центъра на с. Владая с дължина 1003,14м. ” Местонахождение: с. Владая, СО – Район Витоша Строеж от втора категория съгласно ЗУТ. Корекцията следва естественото течение на реката. Изградени са подпорни стени и са заустени дъждоприемните шахти от пътя, преминаващ успоредно на корекцията. Въведен в експлоатация м.04.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

15.04.2009

 

38

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Строеж: “Укрепване на свлачище и брегоукрепване северен бряг на гр. Несебър – Нов град” Местонахождение: гр. Несебър Строеж от първа категория съгласно ЗУТ. Строежът третира следните подобекти: • Укрепване на локално свлачище – Срутище № 1, дължина 41 м. • Укрепване на локално свлачище – Срутище № 2, дължина 74 м. • Укрепване на локални свлачища – № 3, 4 и 5, дължина 130 м. • Брегоукрепителна дамба и крайбрежна алея, 1200 м. Обектът е разположен между провлака на гр. Несебър и пясъчните дюни преди река „Хаджийска” и представлява висок до 20 м бряг с активни абразионни и свлачищно срутищни процеси. Свлачищата са „плитки приоткосни”. Свличат се предимно насипи и изветрели земни пластове под действието на повръхностните води и течовете от канализацията, вследствие периодичното преовлажняване на глините и морската абразия. Активните свлачищни процеси се проявяват на дължина от 370 м и ширина до 100 м. Въведен в експлоатация м.03.2009г. Строителният надзор е изпълнен от Стройконсулт-ГН99 ЕООД – централен офис София, с ръководители инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова - управители.

18.03.2009

 

39

ФИНТЕХ ООД

Склад за химикали и аноди УПИ ХХІІ-сп.Верила, по плана на с. Равно поле, кв. 4, община Елин Пелин. Строеж от първа категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Едноетажна сграда с размери 32.70 на 27,25 м., височина 9.95 м. Технико-икономически паказатели: Застроена площ 800 кв.м. РЗП - 935 кв.м. Кинт - 0.22 Плътност 19%. Високата категория на строежа се определя от складираните вещества и специчното им управление, а именно:материали за галванопластика, торове, минерални киселини и основи.

01.12.2008

 

40

Нели Йорданова

Двуфамилна жилищна сграда - ниско застрояване Местонахождение: УПИ II - 795 от кв.45А, м. Бояна, район Витоша, гр. София Строеж от пета категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Жилищна сграда, изградена по дължината на парцела, като са отчетени особеностите на терена. Състои се от сутерен, партер и първи етаж. Технико-икономически показатели: застроена площ – 299,73кв.м разгъната застроена площ – 897,07кв.м К плътност – 35% К озеленяване – 31% К интензивност – 1,04 Строителна стойност – 300000лв

05.11.2008

 

41

Столична община

Уличен водопровод ф90 ПЕВП по тупикова улица /О.Т.529 -О.Т.529а – О.Т.529б/ от О.Т.529 до СВО“ Местонахождение: СО, р-н Витоша Строежът е от трета категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Строежът третира водопровод с диаметър ф 90, изпълнен от полиетиленови тръби ПЕВП РЕ 10 атм по тупикова улица от О.Т. 529 до О.Т. 529в. Общата дължина на водопровода е 73,70м. Включването на новия водопровод е осъществено към съществуващия по ул. „Калоянова крепост“. За тази връзка има СК. Пожарният хидрант е при О.Т. 529В със СК80.

16.10.2008

 

42

ХАЛАЧЕВ ЕООД

Жилищна сграда с гаражи и ателиета Местонахождение: УПИ XVI-551, кв.207-г, м.“Гърдова глава“, гр.София Строеж от четвърта категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Изградена е едносекционна жилищна сграда с четири жилищни етажа, ателиета - два броя в подпокривното ниво и гаражи на партерния етаж. Технико-икономически показатели на сградата: Застроена площ 270,75кв.м. Разгърната застроена площ 1866,11м2. Застроен обем 4568,50 м3

01.10.2008

 

43

МСИ Дивелопмънтс ЕООД

Апартаментен комплекс WHITE FIR VALLEY-CAMELLIA HOUSE Местонахождение: УПИ 61813.532.31 м."Писана Черква", землището на гр. Разлог, община Разлог Строежът е четвърта категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Представлява комплекс от 57 апартамента за временно сезонно обитаване, ориентиран към почивка на интересуващи се от голф, планински туризъм и ски спортове. Технико-икономически показатели Площ на УПИ - 3361 кв.м. Застроени площи - 908 кв.м. (в т.ч. вход 1 - 1733,92 кв.м., вход 2 - 1589,49 кв.м., вход 3 - 1733,92 кв.м.) Разгъната застроена площ - 5057,33 кв.м. Плътност - 27% Кинт - 1,5 Озеленяване - 60%

18.08.2008

 

44

МиС проекти ЕООД

Апартаментен ксмплекс "White Fir", секция А, B, C и D Местонахождение: УПИ 528013 и 528014, м."Църнако",землището на гр. Разлог, община Разлог Строеж от четвърта категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Преставлява апартаментен комплекс със 132 апартамента - за временно сезонно обитаване, ориентиран към почивка на интересуващи се от голф, планински туризъм и ски спортове. Към жилищната част са интегрирани елементи на обществено обслужване, разположени главно в Сграда „А”- ресторант, фоайе с лоби бар, СПА комплекс с външен и вътрешен басейн, фитнес, подземен гараж, магазини и стопански помещения. Технико-икономически показатели: Площ на УПИ - 10598 кв.м. Застроени площи- общо 3210 кв.м.= 30% плътност Сграда А- 1485 кв.м., Сграда В- 565 кв.м., Сграда С-565 кв.м., Сграда D-565 кв.м. Разгъната застроена площ- общо 15900 кв.м. Кинт.=1.5 Подземно застрояване- 1500 кв.м. Озеленяване – 6360 кв.м.= 60% Обем на сгради- общо- 49010 куб.м.

18.08.2008

45

МиС проекти ЕООД

Апартаментен комплекс WHITE FIR VALLEY, Местонахождение: УПИ 454041 и 454042, м. “Байова борика”, землището на гр. Разлог, община Разлог Строеж от четвърта категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Апартаментен комплекс със 142 апартамента за временно сезонно обитаване, ориентиран към почивка на интересуващи се от голф, планински туризъм и ски спортове. Технико-икономически показатели на сградата: Площ на УПИ 454041 и 454042 - 10 974 кв.м. Застроени площи - 3 300 кв.м. в т.ч. сграда „А” - 1 710 кв.м. сграда „В” - 1 260 кв.м. сграда „С” - 330 кв.м. Подземно застрояване - 1 174 кв.м. Разгъната застроена площ - 16 291,64 кв.м. Плътност - 30% Кинт - 1,48 Озеленяване - 60%

18.08.2008

46

Община Перник, Водоснабдяване и канализация ООД - Перник

Изместване на водопровод за с. Драгичево в землището на селище „Делта хил“ ООД Местонахождение: Сервитутна ивица на пътя с. Рударци – Дивечовъдно стопанство „Витошко“, община Перник Строеж от първа категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Строежът представлява изместване на съществуващ водопровод за с. Драгичево, минаващ през терен, определен за строителство на вилно селище “Делта Хил”. Водовземането е реализирано от съществуващ чугунен водопровод ф273мм (от водохващане), след монтаж на спирателен кран в шахта. Новото трасе на водопровода е изпълнено в сервитутната ивица на пътя с. Рударци – Дивечовъдно стопанство Витоша, от дясната страна по посока с. Рударци. Обща дължина на трасето 1260 м.

13.08.2008

 

47

Столична община

Канал ф300 по ул. „Найден Николов“ от ул. „Дъбова гора“ до ул. „Острица“ - I-ви етап Местонахождение: гр.София, СО - район Витоша, м. Гърдова глава, ул. „Найден Николов“ Строежът представлява канал с диаметър ф 300, изпълнен от кръгли муфени бетонови тръби. Като Първи етап се изгражда трасето по оста на ул. „Найден Николов“ от съществуващия канал на улица „Острица“ до сградното отклонение на жилищна сграда в УПИ XVI-551. Тръбите са положени в бетонов кожух. Връзките между тръбите са изпълнени с циментова смес 1:1. По трасето са изпълнени 3 бр. ревизионни шахти – РШ1, СРШ2 и РШ3 – съгласно одобрения проект, без изменения.

10.07.2008

 

48

Национална агенция за приходите

Трафопост 2ф630 кVА и кабели СрН

28.12.2007

 

49

Интерфорум Ко ЕООД

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, УПИ ІV-2587, кв. 41а, м. Студентски град, гр. София, РЗП 3200 кв.м.

21.12.2007

 

50

Брегалница 57 ООД, инж. Петър Калинков

Жилищна сграда с магазини и офиси, УПИ ХІІ-6, кв. 178, м. Зона Б4 – Център, гр. София, РЗП 2000 кв.м.

21.12.2007

 

51

Асен Шанданов

Жилищна сграда с помещения за магазини и външни ВК връзки, УПИ І-212, кв. 88, м. Овча Купел, гр. София, РЗП 1900 кв.м.

25.10.2007

 

52

Министерство на отбраната, дирекция Военна инфраструктура

Районен водопровод канал в поделение 22160, в гр. Казанлък

10.10.2007

 

53

Електроразпределение АД

КТП 1х800 кVА и кабели СрН 20 кV за сграда за търговия

10.10.2007

 

54

Александър Андонов

Жилищна сграда в УПИ ХІІІ-873, кв. 1А, м. Дианабад, гр. София, РЗП 2000 кв.м.

06.08.2007

 

55

ЕТ „Пападопулос – Константинос Пападопулос

Цех за обработка на мрамор и гранит, ПИ 2255, кв. Обеля, гр. София

27.06.2007

 

56

Стомана индъстри АД

Цех за сглобяване на фотоволтажни елементи, УПИ LV, кв. 552 по плана на кв. Изток, гр. Перник

21.06.2007

 

57

Висш съдебен съвет

Разширение на сградата на Районен съд, гр. Радомир, УПИ ХХІ-357, кв. 15

13.06.2007

 

58

Министерство на отбраната Служба сигурност и ВКР

Инфраструктурни обекти във военен раойон 2890, аз. Искър

10.04.2007

 

59

Афамия Строй ООД

Жилищна сграда с подземни гаражи, външни ВК връзки, външно захранване с кабели НН, външно топлоснабдяване и абонатна станция, ул. Позитано 171, щр. София, РЗП 2600 кв.м.

15.03.2007

 

60

ЗММ Нова Загора

Резервоари за пропан на ЗММ, гр. Нова Загора, УПИ V, кв. 205, гр. Нова Загора

09.03.2007

 

61

Булит Комерс

Търговска база, кв. Враждебна, гр. София

24.01.2007

 

62

Халачев ЕООД

Жилищна сграда с магазини и гаражи, външни ВК връзки, топлопровод и ел.захранване, УПИ VІІІ-2098, кв.15, м. Дианабад, гр. София, РЗП 1500 кв.м.

17.01.2007

 

63

Министерство на отбраната, дирекция Военна инфраструктура

Водопровод във военен район 1163, гр. Плевен

27.12.2006

 

64

Енко Инженеринг АД

Надстройка на съществуваща офис-сграда с два етажа на ул. Сребърна № 21

05.12.2006

 

65

Меридиан лежър хотелс ЕООД

Хотелски комплекс Холидей Ин – с подземен гараж, три ресторант зали, фитнес център и конферентни зали, УПИ V, кв. 24, м. Младост 4, гр. София, РЗП 13 000 кв.м.

01.12.2006

66

Министерство на отбраната, дирекция Военна инфраструктура

Административна сграда в поделение 28000, с. Граф Игнатиево, РЗП 2700 кв.м.

20.11.2006

 

67

Автотехника ПМ ЕООД

Автокомплекс в ПИ 025016, м. Текийски орман, гр. Плевен Строеж от четвърта категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Строителният надзор е осъществен от екип с ръководител инж. Мария Топалска - регионален мениджър за гр. Плевен

10.11.2006

68

Заводски строежи ПС АД, гр. Перник

Трафопост в кариера Студена

01.11.2006

 

69

Александър Андонов

Жилищна сграда в УПИ ХІV-874, кв. 1А, м. Дианабад, гр. София, РЗП 2000 кв.м.

16.10.2006

 

70

Райфайзенбанк АД

Офис-клон на Райфайзенбанк, гр. Перник

04.09.2006

 

71

Витесс ЕООД

Жилищна сграда с помещения за магазини и ателиета, външни ВиК, ул. Нишава, гр. София, РЗП 3000 кв.м.

20.07.2006

 

72

Министерство на отбраната, дирекция Военна инфраструктура

Реконструкция на щаб и битов копрус 4, войскови район 1099, Чаралица

14.07.2006

 

73

Д-р Валентина Паликова

Преустройство с пристройка и надстройка на сграда с лечебно заведение

16.06.2006

 

74

Козмос текстил ЕООД

КТП и външно ел.захранване

15.06.2006

 

75

Италмодалуче България ООД

Търговско-административен комплекс с шоуруум, УПИ ХV-2025, кв. ИИЗ, гр. Пловдив, РЗП 1500 кв.м.

01.06.2006

 

76

Стомана индъстри АД

Методична пещ № 2

04.05.2006

 

77

Руно Казанлък АД

Парна централа

19.04.2006

 

78

Мега Ел ООД

МКТП, ул. Иван Радоев

10.04.2006

 

79

Д-р Валентина Паликова

Аптека с лекарски кабинет, гр. Елин Пелин

09.03.2006

 

80

Мега Ел ООД

Мачтов трафопост, с. Владая

02.03.2006

 

81

Генчо Велев

Институт за клинични експертизи

07.02.2006

 

82

Министерство на отбраната, дирекция Военна инфраструктура

Изграждане на кухненски блок във войсков район 1036, Горна Баня

30.12.2005

 

83

Брикел ЕАД

Надграждане на сгуроотвала на ІІІ-Б секция

29.12.2005

 

84

Халачев ЕООД

Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи, ул. Кестенова гора, гр. София, РЗП 4200 кв.м.

23.11.2005

 

85

Александър Атанасов

Жилищна сграда

01.09.2005

 

86

Общинска банка АД

Преустройство и промяна на предназначението на магазин в банков офис, кв. Младост, гр. София

09.06.2005

 

87

Недвижими имоти ШИКЕООД

Мебелен магазин КОМО

18.05.2005

 

88

Неви фешън ЕООД

Неви фешън

20.04.2005

 

89

МБАЛ Плевен

Реконструкция на МБАЛ Плевен

13.04.2005

 

90

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Довеждаща инфраструктура (водопровод и електропровод) до ПСОВ гр. Стара Загора

28.02.2005

 

91

Вария ЕООД

Малка ВЕЦ на р. Искър, гр. Роман

28.02.2005